Hướng dẫn mới về thực hiện tuổi nghỉ hưu cho công chức, viên chức từ 2021

Hướng dẫn mới về thực hiện tuổi nghỉ hưu cho công chức, viên chức từ 2021
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định ngủ hưu), sau khi thống nhất với BLĐTBXH, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương như sau:

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021:

  • Khi xem xét ra thông báo nghỉ hưu và quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức theo Bộ luật Lao động 2019;

  • Trường hợp đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải thông báo lại; riêng quyết định nghỉ hưu thì thực hiện theo BLLĐ 2019;

Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 mà bị lùi thời điểm nghỉ hưu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CPNghị định 29/2012/NĐ-CP thì:

  • Không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định của BLLĐ 2019;

  • Thời điểm ra thông báo và quyết định nghỉ hưu thực hiện theo quy định hiện hành.

Chi tiết xem tại Công văn 5081/BNV-CCVC, ban hành ngày 26/9/2020.

Gởi câu hỏi

624

Văn bản liên quan