Hướng dẫn mới về tính thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai

Hướng dẫn mới về tính thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai
Thu Ba

Ngày 19/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai vẫn là 02 năm, tuy nhiên Nghị định này dành riêng Điều 4 để quy định chi tiết thời điểm tính thời hiệu thay vì quy định riêng lẻ tại Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012, cụ thể:

  • Đối với HVVP đã kết thúc quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 91 thì thời hiệu tính từ thời điểm chấm dứt hành vi;

  • Đối với HVVP đang thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện hành vi;

  • Trường hợp xử phạt VPHC đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản chuyển đến thì thời hiệu xử phạt là 02 năm và hành vi vi phạm đã kết thúc hoặc đang thực hiện được tính đến thời điểm ra quyết định xử phạt.

Xem chi tiết các hành vi vi phạm được xác định là đã kết thúc hoặc đang thực hiện tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/01/2020.

Gởi câu hỏi

972

Văn bản liên quan