Hướng dẫn mới về xác định tổng lượng ma túy theo BLHS 2015

Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của BLHS 2015 được ban hành ngày 02/02/2018.

 

Theo đó, việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy với trường hợp các chất ma túy quy định trong cùng một điểm của các khoản trong một số điều của BLHS 2015 được xác định theo trình tự như sau:

  • Cộng khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy lại với nhau;

  • Đối chiếu với quy định về khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy với các khoản của điều luật được áp dụng;

  • Xác định tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất ma túy thuộc trường hợp quy định nào của BLHS 2015 để xác định khung hình phạt tương ứng.

Ngoài ra, Nghị định còn quy định về việc xác định tổng lượng ma túy trong trường hợp các chất ma túy không được quy định trong cùng một điểm và có ví dụ hướng dẫn cụ thể.

Nghị định 19/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi

1,918

Văn bản liên quan