Hướng dẫn nâng bậc lương quản lý Công ty TNHH MTV Nhà nước

Theo Thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực từ ngày 15/10/2016) hướng dẫn chế độ tiền lương, thưởng, thù lao đối với người quản lý (NQL) công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NQL chuyên trách đang xếp lương bậc 1, được xem xét nâng bậc lương khi có đủ điều kiện:

 

  • Có thời gian giữ bậc 1 từ 3 năm trở lên; 
  • Hoàn thành nhiệm vụ hằng năm theo tiêu chí đánh giá do Chính phủ quy định; 
  • Không vi phạm chế độ trách nhiệm theo pháp luật lao động và không trong thời gian bị thi hành kỷ luật.

Lương của NQL được xác định theo nguyên tắc:

  • Tiền lương của NQL chuyên trách được xác định và trả gắn với hiệu suất sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, có khống chế mức tối đa và đảm bảo tương quan hợp lý với người lao động.
  • Tiền lương của NQL không chuyên trách tính theo công việc và thời gian làm việc nhưng không quá 20% tiền lương của NQL chuyên trách.
  • Quỹ tiền lương của NQL công ty xác định theo năm, tách riêng với quỹ tiền lương của người lao động.
  • Hàng tháng, NQL công ty được tạm ứng bằng 80% số tiền lương tạm tính cho tháng đó, 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm.
Gởi câu hỏi

534

Văn bản liên quan