Hướng dẫn phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Hướng dẫn phương án sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp
Tuyết Hoan

Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động tại doanh nghiệp (DN) cổ phần hóa theo trình tự 06 bước như sau:

 

  • Bước 1: Rà soát, lập danh sách người lao động (NLĐ), người đại diện phần vốn của DN cổ phần hóa chuyên trách tại DN khác tại thời điểm xác định giá trị DN cổ phần hóa;

  • Bước 2: Phân loại toàn bộ NLĐ tại thời điểm xác định giá trị DN, lập danh sách dựa theo thực trạng lao động của DN, phương án hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 3- 5 năm tiếp theo;

  • Bước 3: NLĐ không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt HĐLĐ hoặc nghỉ việc thì DN cổ phần rà soát, phân loại theo thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng: Trước và sau ngày 21/4/1998.

  • Bước 4: Phân loại, rà soát thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chấm dứt HĐLĐ, tính toán chế độ và tổng hợp nguồn kinh phí dự kiến để chi trả cho NLĐ;

  • Bước 5: Công khai phương án sử dụng lao động, tổ chức lấy ý kiến;

  • Bước 6: Chốt danh sách NLĐ, tổng hợp, hoàn thiện phương án sử dụng lao động và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/9/2018, thay thế Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH.

Gởi câu hỏi

350

Văn bản liên quan