Hướng dẫn quản lý tiền bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu

Hướng dẫn quản lý tiền bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu
Phú Thịnh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 122/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

 

Theo đó, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền thu từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm nộp toàn bộ tiền vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước.

Chậm nhất là ngày 31/12 hằng năm, chủ tài khoản tạm giữ trên có trách nhiệm nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu, sau khi trừ đi các khoản chi phí sau:

  • Chi phí kiểm định, giám định chất lượng;

  • Chi phí vận chuyển, giao nhận, bảo quản;

  • Chi phí xác định giá khởi điểm để đấu giá (nếu có);

  • Thù lao dịch vụ đấu giá;

  • Các chi phí khác trực tiếp phục vụ cho việc đấu giá.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 122/2018/TT-BTC có hiệu lực từ 01/02/2019.

Gởi câu hỏi

392

Văn bản liên quan