Hướng dẫn sửa chữa thông tin hồ sơ công chức theo quy định mới nhất

Hướng dẫn sửa chữa thông tin hồ sơ công chức theo quy định mới nhất
Nguyễn Trinh

Vừa qua Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.

 

Theo đó, việc sửa chữa các thông tin hồ sơ được thực hiện theo quy định như sau:

  • Trường hợp các thành phần hồ sơ (quyển Lý lịch cán bộ, công chức, giấy khai sinh, sổ bảo hiểm xã hội, văn bằng chứng chỉ) không thống nhất thì căn cứ giấy khai sinh gốc để hoàn thiện; trường hợp trong hồ sơ công chức không có giấy khai sinh thì căn cứ quyển lý lịch cán bộ, công chức để thống nhất;

  • Việc sửa chữa các thông tin trong hồ sơ công chức phải được người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bằng văn bản, sau khi có biên bản kết luận việc kiểm tra, xác minh của cơ quan sử dụng công chức;

  • Không thực hiện việc sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ đối với công chức là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam mà thống nhất xác định theo hồ sơ lý lịch đảng viên khi kết nạp Đảng.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 06/2019/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/7/2019.

Gởi câu hỏi

584

Văn bản liên quan