Hướng dẫn thu hồi GPLĐ của NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một quy định của Nghị định 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động (GPLĐ) cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, việc thu hồi GPLĐ được thực hiện như sau:

 

  • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày GPLĐ hết hiệu lực người sử dụng lao động (NSDLĐ) thu hồi GPLĐ của người lao động nước ngoài.
  • NSDLĐ nộp lại cho cơ quan đã cấp kèm theo văn bản nêu rõ lý do từng trường hợp thu hồi, các trường hợp thu hồi nhưng không thu hồi được.
  • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được GPLĐ đã thu hồi kèm theo văn bản của NSDLĐ, cơ quan cấp GPLĐ có văn bản xác nhận đã nhận GPLĐ bị thu hồi của NSDLĐ.

Đồng thời, Thông tư cũng ban hành 15 biểu mẫu mới áp dụng cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam và NSDLĐ nước ngoài thay thế các biểu mẫu tại Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Xem chi tiết tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/12/2016.

Gởi câu hỏi

703

Văn bản liên quan