Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức 2018

Hướng dẫn tính lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức 2018
Tuyết Hoan

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

 

Thông tư quy định rõ công thức tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí theo mức lương cơ sở tính từ ngày 01/7/2018 được quy định tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP áp dụng cho các đối tượng sau đây:

  • Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

  • Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý và viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

  • Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

  • Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, thôn, tổ dân phố;

  • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Xem công thức tính mức lương cho các đối tượng trên tại Thông tư 06/2018/TT-BNV, có hiệu lực từ ngày 15/7/2018.

Gởi câu hỏi

667

Văn bản liên quan