Hướng dẫn tính lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở

Ngày 10/6/2016, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, việc tính mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ ngày 01/5/2016 sẽ thực hiện như sau:

  • Mức lương được hưởng bằng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng nhân với hệ số lương hiện hưởng.
  • Mức phụ cấp được hưởng:
    • Mức phụ cấp tính theo lương cơ sở bằng mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng nhân với hệ số phụ cấp được hưởng.
    • Mức phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thậm niên vượt khung bằng tổng mức lương được hưởng, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thậm niên vượt khung (thực hiện từ 01/5/2016) nhân với tỷ lệ % phụ cấp được hưởng.
    • Phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì không thay đổi so với quy định hiện hành.

Thông tư 05/2016/TT-BNV có hiệu lực từ 01/8/2016 và thay thế Thông tư số 07/2013/TT-BNV

Gởi câu hỏi

1,531

Văn bản liên quan