Hướng dẫn triển khai Kết luận 76-KL/TW về phát triển văn hóa, con người

Hướng dẫn triển khai Kết luận 76-KL/TW về phát triển văn hóa, con người
Ty Na

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 159-HD/BTGTW hướng dẫn Triển khai Kết luận 76-KL/TW , ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc triển khai Kết luận 76-KL/TW với các các nội dung thực hiện như sau:

  • Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị cho toàn thể cán bộ, đảng viên;

  • Tiến hành rà soát các chương trình, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

  • Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án với các nhóm giải pháp sát thực tiễn của từng địa phương, đơn vị;

  • Định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đối với cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.

Chi tiết xem thêm tại Hướng dẫn 159-HD/BTGTW, ban hành ngày 11/11/2020.

Gởi câu hỏi

144

Văn bản liên quan