Hướng dẫn xác định dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 13

Hướng dẫn xác định dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 13
Nguyễn Trinh

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 13/2019/TT-BXD quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo hướng dẫn tại Thông tư này, dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng, trong đó:

  • Chi phí xây dựng: Được lập cho các công trình chính, công trình phụ trợ, công trình tạm phục vụ thi công hoặc bộ phận, phần việc, công tác của công trình, hạng mục công trình;

  • Chi phí thiết bị: Xác định theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành;

  • Chi phí quản lý dự án: Chi phí quản lý dự án được xác định bằng 2,763% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây dựng công trình được duyệt;

Xem chi tiết tại Thông tư 13/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Gởi câu hỏi

304

Văn bản liên quan