Kế hoạch hành động của BXD năm 2020: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Kế hoạch hành động của BXD năm 2020: Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
Hải Thanh

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 816/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Kế hoạch này là tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thu hút vốn đầu tư, đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm các giải pháp cụ thể sau:

  • Rà soát, lựa chọn, tổng hợp danh mục các dự án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, có thể triển khai trong năm 2020 để các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay;

  • Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai ngay chính sách cho vay nhà ở xã hội sau khi được phân bổ 2000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất;

  • Hướng dẫn hoặc đề xuất các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các Bộ, ngành, địa phương và các chủ thể liên quan trong quá trình triển khai Nghị định 68/2019/NĐ-CP;

  • Xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng;

  • Tăng cường phổ biến, tập huấn cho các Bộ, ngành, địa phương các nội dung của Nghị định 68/2019/NĐ-CP;

Chi tiết xem tại Quyết định 816/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 18/6/2020.

Gởi câu hỏi

121

Văn bản liên quan