Khoản chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động sẽ được trừ thuế TNDN

Khoản chi hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động sẽ được trừ thuế TNDN
Thu Ba

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tại Điều 3 Thông tư 83/2020/TT-BTC quy định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động như sau:

- Các khoản chi của công ty XSKT để hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của công ty XSKT nếu đúng đối tượng và có đủ hồ sơ xác định khoản tài trợ theo quy định tại Thông tư 83/2020/TT-BTC.

- Hình thức chi hỗ trợ:

  • Thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật hoặc được UBND tỉnh giao nhiệm vụ; hoặc

  • Công ty XSKT chi hỗ trợ trực tiếp cho người bán lẻ xổ số lưu động.

- Thời gian hỗ trợ, mức hỗ trợ tối đa cho người bán lẻ xổ số lưu động tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2020 thực hiện theo quy định tại Điểm 4 mục II Nghị quyết 42/NQ-CP.

Xem chi tiết tại Thông tư 83/2020/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 06/11/2020.

Gởi câu hỏi

151

Văn bản liên quan