Không xử lý hình sự hành vi đánh bạc giá trị dưới 5 triệu đồng

Theo Công văn 3010/VKSTC-V14 về thực hiện Nghị quyết 41/2017/QH14 thi hành BLHS 2015, VKSNDTC đã có chỉ đạo không xử lý hình sự người đã có hành vi mà BLHS 1999 quy định là tội phạm nhưng BLHS 2015 không quy định là tội phạm.

 

Cụ thể: Người có hành vi theo BLHS 1999 là tội phạm nhưng do có sửa đổi, bổ sung thay đổi các yếu tố cấu thành tội phạm nên hành vi đó không cấu thành tội phạm nữa (theo Điểm d Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41).

Ví dụ: Phạm Văn B (chưa có tiền án, tiền sự) đang bị truy cứu TNHS về hành vi đánh bạc giá trị 4 triệu đồng (Khoản 1 Điều 248 BLHS 1999). Nhưng tại khoản 1 Điều 321 BLHS 2015 đã thay đổi yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi đánh bạc giá trị ≥ 5 triệu đồng mới bị truy cứu TNHS.

Như vậy, hành vi của Phạm Văn B không cấu thành tội phạm nữa, do đó không xử lý hình sự đối với B.

Xem thêm hướng dẫn khác tại Công văn 3010/VKSTC-V14 ngày 09/8/2017. 

Gởi câu hỏi

295

Văn bản liên quan