Khu vực có từ 500 hộ trở lên mới được thành lập tổ dân phố

Khu vực có từ 500 hộ trở lên mới được thành lập tổ dân phố
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 09/2017/TT-BNV được Bộ Nội vụ ban hành nhằm hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

 

Theo đó, quy mô số hộ gia đình để thành lập tổ dân phố, thành lập thôn tại Thông tư 09 là gấp đôi so với quy định hiện hành, số lượng cụ thể được quy định như sau:

  • Về thành lập tổ dân phố: Ở vùng đồng bằng phải từ 500 hộ trở lên, miền núi - hải đảo phải từ 300 hộ gia đình trở lên mới được thành lập tổ dân phố.

  • Về thành lập thôn: Ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên phải từ 400 hộ trở lên; ở khu vực miền Nam phải từ 500 hộ trở lên và ở miền núi - hải đảo thì phải từ 200 hộ trở lên.

Ngoài ra, mỗi thôn và tổ dân phố chỉ có 1 Trưởng và 1 Phó để quản lý thôn và tổ dân phố.

Xem thêm các quy đinh khác tại Thông tư 09/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/3/2018, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV.

Gởi câu hỏi

713

Văn bản liên quan