Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách vùng đồng bằng sông Cửu Long

Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách vùng đồng bằng sông Cửu Long
Nguyễn Trinh

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1832/QĐ-TTg về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này là “Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long” bao gồm:

  • Trụ cột 1: Đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua cơ chế, thể chế mạnh hơn;

  • Trụ cột 2: Cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian;

  • Trụ cột 3: Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả.

Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và các địa phương thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và nhân lực triển khai thực hiện các hành động, chính sách tại Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long,…

Xem chi tiết tại: Quyết định 1832/QĐ-TTg có hiệu lực từ 18/11/2020.

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan