Khuyến khích cơ quan báo chí các tỉnh AD công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe

Khuyến khích cơ quan báo chí các tỉnh AD công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe
Thu Ba

Ngày 23/09/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông.

Theo đó, các cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình cung cấp kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia có trách nhiệm áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe tiếp cận chương trình thời sự tổng hợp hàng ngày. Khuyến khích cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khác cũng được khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đối với các trang điện tử của tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, tổ chức trách nhiệm hoàn thiện, nâng cấp Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công để tuân thủ các quy định tại Thông tư này chậm nhất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2020/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

198

Văn bản liên quan