Kiểm toán Nhà nước ban hành danh mục hồ sơ kiểm toán mới

Ngày 28/12/2016 Kiểm toán Nhà nước ký Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán và chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác, hủy hồ sơ kiểm toán.

 

Theo đó, danh mục hồ sơ kiểm toán của một cuộc kiểm toán bao gồm:

  • Hồ sơ kiểm toán chung;
  • Hồ sơ kiểm toán chi tiết;
  • Hồ sơ kiểm toán sau khi phát hành báo cáo kiểm toán;
  • Hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

So với quy định hiện hành, danh mục này đã bổ sung thêm hồ sơ kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

Theo quy định, hồ sơ kiểm toán chỉ được khai thác trong trường hợp:

  • Khi có đề nghị của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan điều tra và các các cơ quan có liên quan;
  • Khi có yêu cầu giám định, kiểm tra chất lượng kiểm toán, giải quyết kiến nghị về báo cáo kiểm toán, khiếu nại, tố cáo;
  • Lập kế hoạch kiểm toán kỳ sau;
  • Các yêu cầu khác theo quy định của Kiểm toán nhà nước.

Quyết định 10/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ 11/02/2017, thay thế Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN ngày 05/11/2012.

Gởi câu hỏi

270