Kiểm tra viên có trách nhiệm xác định sản lượng điện bị trộm cắp

Kiểm tra viên có trách nhiệm xác định sản lượng điện bị trộm cắp
Anh Tú

Đây là nội dung mới quy định tại Thông tư 31/2018/TT-BCT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

 

Theo đó, tại Thông tư này bổ sung quy định Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm xác định sản lượng điện bị trộm cắp và số tiền bồi thường tương ứng được tính toán theo quy định của Điều 32 Thông tư 27/2013/TT-BCT.

Ngoài ra, trường hợp kiểm tra phát hiện có hành vi trộm cắp điện, Kiểm tra viên điện lực có trách nhiệm lập biên bản kiểm tra sử dụng điện, biên bản vi phạm hành chính. Trong biên bản kiểm tra sử dụng điện phải nêu rõ những nội dung sau:

  • Mô tả hành vi trộm cắp điện và các thông số liên quan tới việc tính toán, xử lý vi phạm sử dụng điện;

  • Vẽ sơ đồ trộm cắp điện;

  • Các chứng cứ khác như phương tiện trộm cắp, ảnh chụp, băng ghi hình, dữ liệu điện tử khác (nếu có).

Xem thêm tại Thông tư 31/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan