Lộ trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu

Ngày 19/7/2017, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

 

Theo đó, đưa ra lộ trình thực hiện Đề án như sau:

Giai đoạn 2017 - 2018:

  • Triển khai Basel II áp dụng phương pháp tiêu chuẩn đối với 10 ngân hàng thương mại;
  • Triển khai giải pháp nâng cao năng lực tài chính, chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản trị, điều hành tại các TCTD;
  • Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước có sở hữu cổ phần, vốn góp tại các TCTD hoàn thành tiến độ thoái vốn tại các TCTD;
  • Tăng vốn điều lệ cho VAMC đủ 5.000 tỷ đồng và hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của VAMC.

Giai đoạn 2019 - 2020:

  • Ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại triển khai áp dụng Basel II;
  • Hoàn thành căn bản số nợ xấu cần phải xử lý;
  • Tăng vốn điều lệ cho VAMC đủ 10.000 tỷ đồng;
  • Hình thành một số ngân hàng thương mại có khả năng cạnh tranh trong khu vực và trên thế giới. 

Gởi câu hỏi

390

Văn bản liên quan