Luật mới: Sửa đổi 11 Luật liên quan đến quy hoạch

Luật mới: Sửa đổi 11 Luật liên quan đến quy hoạch
Thu Hiền

Ngày 15/6/2018, Quốc hội chính thức thông qua Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 11 Luật liên quan đến quy hoạch, cụ thể là:

 

 1. Luật An toàn thực phẩm về chính sách của Nhà nước về ATTP;

 2. Luật Công chứng về nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng;

 3. Luật dược về trách nhiệm của các Bộ ngành trong phát triển công nghiệp dược; 

 4. Luật Đầu tư về hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng KCN, KCX, KCNC, KTT;

 5. Luật Đầu tư công bổ sung thêm lĩnh vực đầu tư công

 6. Luật Điện lực về quy hoạch phát triển điện lực;

 7. Luật Hóa chất về chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất;

 8. Luật Khoa học và công nghệ về quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập; 

 9. Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại thuốc lá; 

 10. Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả về chiến lược, quy hoạch, chương trình sử dụng năng lượng; 

 11. Luật Trẻ em về việc bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em. 

Chi tiết nội dung xem tại Luật số 28/2018/QH14, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gởi câu hỏi

318

Văn bản liên quan