Mã ngạch công chức mới chuyên ngành THADS

Ngày 05/4/2017, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự (THADS).

 

Theo đó, mã số ngạch công chức THADS được quy định như sau:

  • Chấp hành viên cao cấp:        03.299;
  • Chấp hành viên trung cấp:      03.300;
  • Chấp hành viên sơ cấp:          03.301;
  • Chấp hành viên cao cấp:        03.230;
  • Thẩm tra viên chính:               03.231;
  • Thẩm tra viên:                         03.232;
  • Thư ký thi hành án:                 03.302;
  • Thư ký trung cấp thi hành án: 03.303.

Lưu ý: Công chức THADS hiện đang giữ ngạch Thẩm tra viên cao cấp, Thẩm tra viên được chuyển sang mã số ngạch mới như sau:

  • Ngạch Thẩm tra viên cao cấp (Mã số 03.232) được chuyển xếp sang ngạch Thẩm tra viên cao cấp (03.230);
  • Ngạch Thẩm tra viên (Mã số 03.230) được chuyển xếp sang ngạch Thẩm tra viên (Mã số 03.232);

Thông tư 03/2017/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 22/5/2017. 

Gởi câu hỏi

769

Văn bản liên quan