Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92%

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng tăng thêm 6,92%
Lê Hải

Ngày 29/6/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng.

 

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm 6,92% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của Tháng 6/2018, cụ thể:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của Tháng 7 = Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng của tháng 6 x 1,0692.

Lưu ý, công thức điều chỉnh nêu trên được áp dụng với các đối tượng được quy định Khoản 1, 2, 3 và Khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP.

Xem chi tiết tại Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/8/2018, các chế độ được thực hiện từ ngày 01/7/2018.

Gởi câu hỏi

678

Văn bản liên quan