Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh
Lê Trang

Luật Cạnh tranh 2018 được Quốc hội ban hành ngày 12/06/2018 quy định về các hành vi liên quan đến cạnh tranh; tố tụng cạnh tranh; xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh; quản lý Nhà nước về cạnh tranh.

 

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh được quy định như sau:

  • Đối với hành vi vi phạm về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp có hành vi vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm;

  • Đối với hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện hành vi vi phạm.

  • Đối với hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 2.000.000.000 đồng.

  • Đối với hành vi vi phạm khác là 200.000.000 đồng.

Xem chi tiết tại Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.

Gởi câu hỏi

340

Văn bản liên quan