Mức thu phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Từ ngày 01/01/2017, việc thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản) được thực hiện theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC.

 

Theo đó, mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (tính trên giá trị tài sản) được tính như sau:

  • Giá trị tài sản dưới 5 tỷ đồng: 100.000 đồng/trường hợp;
  • Giá trị tài sản từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng: 300.000 đồng/trường hợp;
  • Giá trị tài sản trên 20 tỷ đồng: 500.000 đồng/trường hợp;

Đồng thời, tăng mức phí công chứng các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên (trừ các hợp đồng thuê QSDĐ; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản; mua bán tài sản bán đấu giá) từ ngày 01/01/2017 như sau:

  • Mức thu: 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (quy định hiện hành 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng);
  • Giới hạn mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp (quy định hiện hành là 10 triệu đồng/trường hợp);

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 257/2016/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

1,008

Văn bản liên quan