Mức thu phí đăng ký quyền tác giả năm 2017

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 211/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.

 

Theo đó, từ 01/01/2017 lệ phí cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền tác giả, quyền liên quan được chuyển thành phí cấp GCN quyền tác giả, quyền liên quan.

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả lần đầu thì phải nộp phí theo Biểu mức thu phí quy định  tại Thông tư này. Trường hợp xin cấp lại thì nộp 50% mức thu lần đầu đối với từng loại tác phẩm tương ứng.

So với quy định hiện hành, mức phí mới không thay đổi. Tuy nhiên, phạm vi các khoản chi mà tổ chức thu phí được khoán để trang trải liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí đã thu hẹp lại chỉ còn 3 nội dung (quy định hiện hành là 6 nội dung).

Xem chi tiết tại Thông tư 211/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Thông tư 29/2009/TT-BTC.

Gởi câu hỏi

688

Văn bản liên quan