Mục tiêu đến 2025: VN thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin

Mục tiêu đến 2025: VN thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin
Thu Ba

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030".

Theo đó, Chương trình này đã đề ra các mục tiêu cơ bản đến năm 2025 như sau:

  • 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

  • Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI);

  • Kinh tế số chiếm 20% GDP;

  • Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);

  • Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII);

  • Hạ tầng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã;

  • Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

  • Việt Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI);

Chi tiết xem tại Quyết định 749/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 03/6/2020.

Gởi câu hỏi

145

Văn bản liên quan