Năm 2021: Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm đạt 85%

Năm 2021: Số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Bảo hiểm đạt 85%
Hải Thanh

Đây là mục tiêu quan trọng được đề ra tại Quyết định 1939/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan”.

Cụ thể, nhằm đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm, Đề án này đã đề ra các mục tiêu sau đây:

  • Đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là các phương thức thanh toán mà số đông người dân có thể tiếp cận sử dụng) và các điều kiện đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

  • Phấn đấu đến hết năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 70%;

  • Năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 85%;

  • Năm 2021 có 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị;

  • ...

Xem đầy đủ nội dung Đề án tại: Quyết định 1939/QĐ-TTg có hiệu lực từ 31/12/2019.

Gởi câu hỏi

120

Văn bản liên quan