Năm 2025, 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo tự chủ

Năm 2025, 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đảm bảo tự chủ
Lê Trang

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 705/QĐ-TTg về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.

 

Theo đó, ngoài việc tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tinh gọn thì còn phấn đấu thực hiện cơ chế tự chủ đến năm 2025 đạt:

  • 25% cơ sở đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, nhân sự và tự chủ chi thường xuyên; 75% bảo đảm tự chủ tối thiểu 50% chi thường xuyên;

  • 20% trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc TW đảm bảo tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ một phần chi thường xuyên;

  • 5% trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện bảo đảm tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tự chủ một phần chi thường xuyên.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 705/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 07/6/2019.

Gởi câu hỏi

246

Văn bản liên quan