Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Công văn 9740/VPCP-V.I về việc thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tại Công văn 9740/VPCP-V.I, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên cơ sở nhận xét, đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có các biện pháp cụ thể chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, yêu cầu Thanh tra Chính phủ thực hiện:

  • Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hiệu khởi kiện ra Tòa án nhân dân nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại;

  • Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo;

  • ...

Xen chi tiết tại Công văn 9740/VPCP-V.I, ban hành ngày 20/11/2020.

Gởi câu hỏi

167

Văn bản liên quan