Nghị định 134/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về đơn vị lợi ích công chúng

Nghị định 134/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định về đơn vị lợi ích công chúng
Lê Hải

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Theo đó, tại Điều 1 Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 4 của Nghị định 84/2016/NĐ-CP quy định về đơn vị có lợi ích công chúng cụ thể như sau:

  • Đơn vị có lợi ích công chúng là các đơn vị được quy định tại Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập, bao gồm đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đơn vị có lợi ích công chúng khác;

  • Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán là các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Chứng khoán 2019;

  • Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 của Luật Kiểm toán độc lập từ đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán quy định tại khoản 2 Điều này.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 134/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

122

Văn bản liên quan