Nghị định 74: Sửa đổi quy định về quản lý tiền lương đối với Viettel

Nghị định 74: Sửa đổi quy định về quản lý tiền lương đối với Viettel
Lê Hải

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 74/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, việc xác định quỹ tiền lương thực hiện đối với người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội được xác định như sau:

  • Trong thời gian từ khi tiếp nhận nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh mới đến hết năm tài chính liền kề năm tiếp nhận, quỹ tiền lương thực hiện được xác định trên cơ sở số lao động thực tế sử dụng bình quân và mức tiền lương tối đa bằng mức tiền lương bình quân của người lao động thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đó tại Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội trong năm liền kề trước thời điểm chuyển giao;

  • Sau thời gian trên, quỹ tiền lương thực hiện hằng năm được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực hiện và mức tiền lương bình quân thực hiện tính theo chỉ tiêu năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện so với năm trước liền kề. 

Chi tiết xem tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 15/8/2020.

Gởi câu hỏi

210

Văn bản liên quan