Đã có Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021

Đã có Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
Đức Thảo

Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Theo Nghị quyết 129/2020/QH14, tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2021 chi tiết như sau:

  • Tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng (bảy trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm lẻ một tỷ đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng (sáu trăm lẻ ba nghìn, chín trăm hai mươi chín tỷ đồng);

  • Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng (một triệu, không trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm bảy mươi mốt tỷ đồng), trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng (ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm lẻ bốn tỷ đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 thực hiện như sau:

  • Phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 theo từng lĩnh vực và chi tiết cho từng Bộ, cơ quan trung ương theo các Phụ lục số I, II, III và IV kèm theo;

  • Phân bổ số bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo các Phụ lục số V và VI kèm theo;

  • Mức bội thu, mức vay bù đắp bội chi, vay để trả nợ gốc của ngân sách địa phương theo Phụ lục số VII kèm theo.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 129/2020/QH14, có hiệu lực từ ngày 28/12/2020.

Gởi câu hỏi

134

Văn bản liên quan