Nghị quyết 27-NQ/TW: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương

Nghị quyết 27-NQ/TW: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương
Đoan Trinh

Nghị quyết 27-NQ/TW vừa được ban hành với nội dung cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động khác.

 

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang:

  • Đến năm 2020, ban hành chế độ tiền lương mới. Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của đối tượng này bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong doanh nghiệp;

  • Bảng lương mới được xây dựng trên cơ sở bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể;

  • Gộp các loại phụ cấp như phụ cấp đặc biệt, phụ cấp thu hút và trợ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thành phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;

  • Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ; phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Xem thêm các chính sách cải cách tiền lương khác tại Nghị quyết 27-NQ/TW được ban hành ngày 21/5/2018.

Gởi câu hỏi

3,809

Văn bản liên quan