Nghiêm cấm Đoàn kiểm toán đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức

Nghiêm cấm Đoàn kiểm toán đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức
Đức Thảo

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN nghiêm cấm các hành vi đối với Đoàn kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán như sau:

  • Sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán;

  • Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm toán;

  • Đưa, nhận, môi giới hối lộ dưới mọi hình thức;

  • Báo cáo sai lệch, không đầy đủ, không kịp thời kết quả kiểm toán;

  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi;

  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật nghề nghiệp của đơn vị được kiểm toán;

  • Tiết lộ thông tin về tình hình và kết quả kiểm toán chưa được công bố chính thức;

  • Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại Quyết định 03/2020/QĐ-KTNN được ban hành ngày 19/10/2020.

Gởi câu hỏi

164

Văn bản liên quan