Nghiêm cấm lợi dụng thẩm quyền để cấp giấy tờ về quốc tịch trái pháp luật

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, thay thế Nghị định 78/2009/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định 16 quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

  • Dùng giấy tờ giả, giấy tờ bị sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung; khai báo không trung thực, có hành vi gian dối để làm thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch;

  • Dùng giấy tờ không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam (QTVN) theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này để chứng minh đang có QTVN;

  • Lợi dụng thẩm quyền được giao để cấp giấy tờ về QTVN, giấy tờ chứng minh QTVN hoặc giấy tờ khác có ghi QTVN trái quy định của pháp luật; xác nhận không có cơ sở, không đúng sự thật về người xin nhập, xin trở lại QTVN;

  • Lợi dụng việc nhập, trở lại, thôi QTVN và việc xin giữ quốc tịch nước ngoài khi được nhập, trở lại QTVN để xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, ATXH của Nhà nước CHXHCNVN.

Chi tiết xem tại Nghị định 16/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ 20/3/2020.

Gởi câu hỏi

234

Văn bản liên quan