Nghiêm cấm sử dụng thẻ Kiểm toán viên Nhà nước sai mục đích

Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN Quy định về mẫu thẻ và chế độ quản lý, sử dụng Thẻ Kiểm toán viên Nhà nước.

 

Theo đó, Kiểm toán viên Nhà nước khi sử dụng thẻ cần lưu ý:

  • Chỉ được sử dụng thẻ để thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, khi làm nhiệm vụ phải xuất trình và đeo thẻ;
  • Nghiêm cấm sử dụng thẻ sai mục đích; sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ. Phải giữ gìn, bảo quản thẻ cẩn thận, không để mất hay hư hỏng;
    Nếu làm mất thẻ phải kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi bị mất, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo với Tổng Kiểm toán nhà nước;
  • Kiểm toán viên nhà nước có thể bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu sử dụng thẻ để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc có lỗi trong việc làm mất thẻ;
  • Nếu thẻ hết thời hạn (10 năm) Kiểm toán viên nhà nước phải làm thủ tục để thu hồi thẻ cũ, đổi thẻ mới.

Quyết định 05/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Quyết định 06/2014/QĐ-KTNN.

Gởi câu hỏi

261

Văn bản liên quan