Người bị oan sai được quyền yêu cầu thủ tục phục hồi danh dự

Người bị oan sai được quyền yêu cầu thủ tục phục hồi danh dự
Duy Thịnh

Bộ Tư pháp vừa công bố thủ tục mới liên quan đến lĩnh vực bồi thường Nhà nước, đó là thủ tục phục hồi danh dự được quy định tại Quyết định 1442/QĐ-BTP được ban hành ngày 28/6/2018.

 

Theo đó, người bị oan sai được phục hồi danh dự thông qua việc Nhà nước chủ động thực hiện phục hồi danh dự cho người bị oan sai hoặc chính người bị oan sai yêu cầu Nhà nước phục hồi danh dự của mình.

Trường hợp phục hồi danh dự theo yêu cầu thì người bị oan sai phải có văn bản yêu cầu theo mẫu 01/BTNN ban hành kèm Thông tư 04/2018/TT-BTP.

Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tổ chức trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai và/hoặc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai theo quy định tại Điều 56, Điều 58 và Điều 59 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1442/QĐ-BTP có hiệu lực ngày 01/7/2018, thay thế Quyết định 1798/QĐ-BTP.

Gởi câu hỏi

251

Văn bản liên quan