Người có công đang định cư nước ngoài được nhận hỗ trợ từ 05/9/2018

Người có công đang định cư nước ngoài được nhận hỗ trợ từ 05/9/2018
Kim Linh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài.

 

Đáng chú ý, các đối tượng là người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế,…đang định cư ở nước ngoài thì được Nhà nước hỗ trợ như sau:

  • Hỗ trợ 4 triệu đồng nếu có từ đủ 02 năm công tác trở xuống, tính theo số năm thực tế tham gia kháng chiến;

  • Trên 02 năm thì từ năm thứ 03 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng.

Trường hợp các đối tượng nêu trên đã từ trần trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thân nhân được hỗ trợ một lần với mức hưởng bằng 6 triệu đồng.

Xem chi tiết các chế độ tại Nghị định 102/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/9/2018.

Gởi câu hỏi

330

Văn bản liên quan