Người tư vấn bảo hiểm bắt buộc phải có bằng đại học

Người tư vấn bảo hiểm bắt buộc phải có bằng đại học
Lan Anh

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP.

Theo đó, quy định chi tiết điều kiện văn bằng, chứng chỉ, tiêu chuẩn đối với cá nhân trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn hoặc đánh giá rủi ro bảo hiểm như sau:

  • Đối với cá nhân thực hiện hoạt động tư vấn: Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm, hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về tư vấn bảo hiểm.

  • Đối với cá nhân thực hiện hoạt động đánh giá rủi ro: Có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành bảo hiểm, hoặc có văn bằng từ đại học trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ về đánh giá rủi ro bảo hiểm.

Chi tiết xem tại Nghị định 80/2019/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/11/2019.

Gởi câu hỏi

343

Văn bản liên quan