Nguồn kinh phí cho dự án 884 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp

Nguồn kinh phí cho dự án 884 về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp
Bích Hoa

Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định việc quản lý tài chính thực hiện Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (đề án 844).

 

Theo đó, kinh phí thực hiện Đề án 844 được bảo đảm từ nhiều nguồn và được quy định cụ thể như sau:

  • Nguồn ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

  • Nguồn ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước;

  • Nguồn vốn của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương và các Quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước khác;

  • Một số nguồn kinh phí khác.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 45/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/9/2019.

Gởi câu hỏi

469

Văn bản liên quan