Nguyên tắc lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 2021-2030

Nguyên tắc lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa 2021-2030
Thu Ba

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 44/QĐ-TTg về Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với các nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ theo quy định của Luật Quy hoạch và văn bản liên quan;

  • Kế thừa kết quả và phát huy những lợi thế đã đạt được của các quy hoạch lĩnh vực đường thủy nội địa và quy hoạch ngành giao thông vận tải trong các giai đoạn trước;

  • Phối hợp chặt chẽ giữa các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải và các quy hoạch khác nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bảo đảm kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường;

  • Xây dựng phương án quy hoạch và phân kỳ đầu tư các dự án trong quy hoạch phải phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực từng thời kỳ.

Chi tiết xem tại Quyết định 44/QĐ-TTg có hiệu lực từ 10/01/2020.

Gởi câu hỏi

88

Văn bản liên quan