Nguyên tắc mua bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng

Nguyên tắc mua bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng
Bảo Ngọc

Ngày 30/7/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt (NHNN) Nam ban hành Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước.

Theo đó, quy định nguyên tắc mua, bán giấy tờ có giá đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đơn cử như:

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, bán giấy tờ có giá phù hợp với nội dung mua, bán trái phiếu doanh nghiệp và/hoặc giấy tờ có giá khác ghi trong Giấy phép do NHNN Việt Nam cấp.

- Đồng tiền thực hiện trong giao dịch mua, bán giấy tờ có giá là đồng Việt Nam.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua kỳ phiếu, tín phiếu chứng chỉ tiền gửi có thời hạn còn lại dưới 12 tháng. Thời hạn còn lại là khoảng thời gian được xác định từ ngày thanh toán tiền mua giấy tờ có giá quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 12/2021 đến ngày đến hạn thanh toán hết gốc, lãi của giấy tờ có giá đó.

- Đối với giấy tờ có giá của công ty tài chính hoặc công ty cho thuê tài chính phát hành, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua, bán với tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài)…

Chi tiết xem tại Thông tư 12/2021/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 27/10/2021.

Gởi câu hỏi

1