Nguyên tắc thực hiện công tác kết hợp quân dân y

Nguyên tắc thực hiện công tác kết hợp quân dân y
Anh Tú

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về công tác kết hợp quân dân y.

 

Theo đó, kết hợp quân dân y là sự kết hợp giữa lực lượng quân y và dân y nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng y tế và nhiệm vụ bảo đảm y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân, bộ đội và đáp ứng các tình huống về y tế.

Việc kết hợp quân dân y được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị quân y và dân y;

  • Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội, phát triển y tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố;

  • Phát huy sức mạnh tổng hợp của quân và dân y trong thực hiện các nội dung kết hợp công tác quân dân y;

  • Hoạt động theo quy chế phối hợp được các cơ quan quản lý quân y và dân y thống nhất ban hành.

Nghị định 118/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/10/2018.

Gởi câu hỏi

243

Văn bản liên quan