NHNN hướng dẫn ký văn bản đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự

NHNN hướng dẫn ký văn bản đề nghị chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự
Đức Thảo

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 13/2020/TT-NHNN Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của NH thương mại, TCTD phi ngân hàng và chi nhánh NH nước ngoài.

Theo đó, văn bản đề nghị trong hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với tổ chức tín dụng: Văn bản do người đại diện theo pháp luật ký. Trường hợp tổ chức tín dụng khuyết người đại diện theo pháp luật, văn bản đề nghị do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên ký.

Trường hợp các cá nhân có thẩm quyền ký trên có ủy quyền cho người khác ký thì phải có kèm theo văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Văn bản do Tổng giám đốc (Giám đốc) ký.

Trường hợp Tổng giám đốc (Giám đốc) ủy quyền cho người khác ký thì phải có kèm theo văn bản ủy quyền được lập phù hợp với quy định của pháp luật.

Trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài khuyết Tổng giám đốc (Giám đốc), đại diện có thẩm quyền của ngân hàng nước ngoài ký văn bản đề nghị.

Chi tiết xem tại Thông tư 13/2020/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 28/12/2020.

Gởi câu hỏi

219

Văn bản liên quan