Nới điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp từ ngày 01/01/2021

Nới điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp từ ngày 01/01/2021
Hải Thanh

Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 được Quốc hội Khóa XIV chính thức thông qua tại Kỳ họp thứ 9, ngày 10/6/2020. Theo đó, Luật này đã nới lỏng điều kiện mở Văn phòng giám định tư pháp từ ngày 01/01/2021.

 

Cụ thể, Khoản 9 Điều 1 Luật này đã sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 ĐIều 15 Luật Giám định tư pháp 2012 về điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp như sau:

“Có từ đủ 03 năm trở lên là giám định viên tư pháp và có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng;”

Hiện nay, theo khoản 1 Điều 15 Luật Giám định tư pháp 2012, giám định viên tư pháp được thành lập Văn phòng giám định tư pháp khi có từ đủ 05 năm trở lên là giám định viên tư pháp trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2021 khi Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có hiệu lực, điều kiện thành lập Văn phòng giám định tư pháp sẽ được nới lỏng hơn, theo đó, giám định viên tư pháp cần có từ đủ 03 năm trở lên là giám định viên tư pháp và có hoạt động giám định trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng thay vì phải hoạt động từ đủ 05 năm trở lên trong lĩnh vực đề nghị thành lập Văn phòng như hiện nay.

Chi tiết xem thêm tại: Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Gởi câu hỏi

146

Văn bản liên quan