Nội dung báo cáo kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê NN

Nội dung báo cáo kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê NN
Thu Ba

Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước được ban hành ngày 31/3/2020.

Theo đó, báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước phải thể hiện toàn bộ nội dung kiểm tra được quy định trong quyết định tiến hành kiểm tra, bao gồm các nội dung:

  • Khái quát về đối tượng kiểm tra;

  • Kết quả kiểm tra đối với từng nội dung kiểm tra;

  • Xác định rõ tính chất, mức độ của các thiếu sót, tồn tại, vi phạm; nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan;

  • Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành các quy định của pháp luật về thống kê của đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan về các nội dung kiểm tra;

  • Kiến nghị, đề xuất việc xử lý các vi phạm (nếu có) đối với tổ chức, cá nhân có liên quan;

  • Kiến nghị; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Chi tiết xem tại: Thông tư 03/2020/TT-BKHĐT  có hiệu lực thi hành từ 01/6/2020.

Gởi câu hỏi

99

Văn bản liên quan