Nội dung phải có trong đề án thành lập tổ chức hành chính

Nội dung phải có trong đề án thành lập tổ chức hành chính
Thúy Trang

Điều này được quy định tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành vào ngày 22/11/2018.

 

Theo đó, đề án thành lập tổ chức hành chính do cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập xây dựng, trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập. Nội dung đề án gồm có:

  • Sự cần thiết và cơ sở pháp lý;

  • Mục tiêu, phạm vi, đối tượng quản lý;

  • Loại hình và tên gọi của tổ chức hành chính;

  • Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức;

  • Báo cáo giải trình về việc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định của pháp luật;

  • Dự kiến vị trí việc làm, biên chế công chức theo vị trí việc làm,…;

  • Phương án thành lập và lộ trình triển khai hoạt động của tổ chức hành chính;

  • Kiến nghị của cơ quan, tổ chức xây dựng đề án thành lập tổ chức hành chính (nếu có);

  • Các nội dung khác thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 158/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Gởi câu hỏi

220

Văn bản liên quan