Nội dung thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng

Nội dung thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng
Thu Ba

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 725/QĐ-BXD Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

Theo đó, Kế hoạch triển khai Đề án gồm các nội dung sau:

  • Hoàn thành kết nối CSDL chuyên ngành đã xây dựng xong với hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia;

  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

  • Hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 101/NQ-CP;

  • Dự các cuộc họp triển khai, sơ kết, chuyên đề, hội thảo, tổng kết liên quan đến thực hiện Đề án 896;

  • Đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 của Bộ;

  • Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2013 - 2020.

Chi tiết xem tại Quyết định 725/QĐ-BXD ban hành ngày 03/6/2020.

Gởi câu hỏi

127

Văn bản liên quan